Goldwasser Exchange

+32 (0)2 533 22 40
Van maandag tot vrijdag vanaf 9u tot 17u30

Toegang klant

SD Worx Holding NV kondigt de uitgifte aan op de primaire markt van een achtergestelde obligatie op 7 jaar - vervroegde afsluiting-

------- Vervroegde afsluiting------SD Worx Holding NV kondigt de uitgifte aan op de primaire markt van een achtergestelde obligatie met een looptijd van 7 jaar. De brutocoupon (voor taks en kost)  is vastgesteld op 3,80%. Deze publieke uitgifte is beschikbaar in coupures van € 1.000, met een minimum inschrijvingsbedrag van € 10.000

Waarschuwing

De Obligaties zijn achtergestelde schuldinstrumenten en zijn dus “complexe financiële instrumenten” in de zin van Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende markten voor financiële instrumenten en tot wijziging van Richtlijn 2002/92 / EG en Richtlijn 2011/61 / EU (“MiFID II”). Dit brengt met zich mee dat financiële tussenpersonen verplicht zijn om de nodige informatie te bekomen van retail-investeerders die wensen in te schrijven op de Obligaties om de financiële tussenpersoon toe te laten om te beoordelen of een investering in de Obligaties passend is voor deze investeerder. Een investering in de Obligaties houdt bepaalde risico’s in. Door in te schrijven op de Obligaties, lenen de investeerders geld uit aan de Emittent, die zich ertoe verbindt om interest te betalen op een jaarlijkse basis en de hoofdsom terug te betalen op de Vervaldatum. In geval van faillissement of een wanprestatie door de Emittent is het echter mogelijk dat de investeerders de bedragen waarop zij gerechtigd zijn niet kunnen recupereren en riskeren zij dus hun investering geheel of gedeeltelijk te verliezen. De Obligaties zijn bedoeld voor investeerders die in staat zijn om de interestvoeten te evalueren in het licht van hun kennis en financiële ervaring. Elke beslissing om te investeren in de Obligaties dient uitsluitend gebaseerd te zijn op de informatie die is opgenomen in dit Prospectus. Vooraleer een investeringsbeslissing te nemen, moeten de investeerders het gehele Prospectus lezen (en, in het bijzonder, Hoofdstuk II “Risicofactoren” op pagina’s 37-69 van het Prospectus). In het bijzonder wordt er verwezen naar de risicofactor dat de Obligaties niet door zekerheden gewaarborgde verbintenissen van de Emittent zijn die niet het voordeel genieten van een garantie, en achtergestelde verbintenissen zijn van de Emittent, zoals uiteengezet in de voorwaarden van de Obligaties. Bovendien zijn de Obligaties structureel achtergesteld ten aanzien van de schuldeisers van de Dochtervennootschappen van de Emittent. Er wordt ook verwezen naar de risicofactor met betrekking tot het feit dat de geconsolideerde jaarrekeningen een belangrijk bedrag aan goodwill bevatten, en dat de afschrijvingen van deze goodwill een betekenisvolle invloed zullen hebben op de winstgevendheid van de Emittent, die in de komende jaren niet-winstgevend zou kunnen blijven als een gevolg van deze afschrijvingen. Iedere potentiële investeerder moet zorgvuldig nagaan of het voor hem of haar passend is om te investeren in de Obligaties, rekening houdend met zijn kennis en ervaring en moet, indien nodig, professioneel advies terzake inwinnen. 

Deze publieke uitgifte is beschikbaar in coupures van € 1.000, met een minimum inschrijvingsbedrag van € 10.000 en is onderworpen aan het Belgische recht.

De inschrijvingsperiode loopt van 24 mei tot en met 28 mei met een vervroegde afsluiting mogelijk vanaf 24 mei. Een vervroegd afsluiting is voorzien ten vroegste op 17.30 uur op de eerste dag van de inschrijving. 

Particuliere beleggers worden aangemoedigd om op de eerste werkdag van de inschrijvingsperiode vóór 17.30 uur (Brusselse tijd) in te schrijven op deze obligatie.

De betaaldatum voor de obligaties is op 11 juni 2019 gezet.

Obligatie Bruto coupon Uitgifteprijs Distributievergoeding ontvangen door Goldwasser Exchange en inbegrepen in de uitgifteprijs Te betalen per € 10.000 *Actuarieel netto rendement
SD Worx Holding NV 11/06/2026 3,80% 100% 0,625% 10.000 2,66%

*Het hierboven vermelde netto actuarieel rendement wordt berekend indien de obligatie wordt aangehouden tot de vervaldag en rekening houdend met een roerende voorheffing van 30%.

Minimum grotte

Maximum grotte

€ 50 miljoen  

€ 80 miljoen

Alle informatie over de obligatie is beschikbaar op de KBC-website,  als een van de banken die door SD Workx Holding NV is gemandateerd om deze operatie uit te voeren.

Zoals gewoonlijk staat de Beursvennootschap Goldwasser Exchange u bij in het inschrijvingsproces. Op 24mei aarzel niet om contact met ons op te nemen om uw orders door te geven op +32(0)2 533 22 40.  

De inschrijvingen zullen worden toegewezen aan onze klanten in evenredigheid  tot het werkelijke bedrag dat de banken die voor deze transactie hebben samengewerkt (Joint Book Runners) zullen toewijzen aan Goldwasser Exchange, die als distributeur in deze transactie optreedt. 

Goldwasser Exchange gebruikt het prospectus voor deze aanbieding in overeenstemming met de toestemming van de emittent en de bijbehorende voorwaarden zoals beschreven op pagina 169 (punt O) van het Prospectus. 

Elke klacht met betrekking tot de diensten van Goldwasser Exchange kan worden gericht aan onze maatschappelijke zetel, Adolphe Demeurlaan 35, 1060 Brussel.

In geval van een klacht kan de klant ook contact opnemen met de Ombudsfin.