Goldwasser Exchange

+32 (0)2 533 22 40
Van maandag tot vrijdag vanaf 08u30 tot 18u

Toegang klant

Gesloten uitgifte --- De Belgische onderneming VGP kondigt de uitgifte aan van een obligatie op 3 jaar en 4 maanden, met een coupon op 2,75% (exclusief taksen en kosten)

Communicatie van promotionele aard

VGP, een Belgisch familiebedrijf dat internationaal actief is in de ontwikkeling van semi-industriële en logistieke vastgoedprojecten, kondigt de uitgifte aan op de primaire markt van een 3 jaar en 4-maanden obligatie met een bruto coupon (exclusief kosten en taksen) van 2,75%.

Deze publieke emissie zal een minimale omvang hebben van 100 miljoen euro en een maximale omvang van 150 miljoen euro. Het is beschikbaar in coupures van 1.000 euro.

Waarschuwing

Dit product (de "Obligaties") is een schuldbewijs. Een belegging in Obligaties brengt bepaalde risico's met zich mee. Door in te schrijven op dit instrument leent de belegger geld uit aan de Emittent, die zich ertoe verbindt om jaarlijks rente te betalen en het belegde kapitaal terug te betalen op de eindvervaldag. In geval van faillissement of wanbetaling door de Emittent, is het mogelijk dat de beleggers niet in staat zijn om de bedragen waarop zij recht hebben te recupereren en dat zij het geïnvesteerde bedrag geheel of gedeeltelijk kunnen verliezen. De Obligaties zijn bedoeld voor beleggers die in staat zijn om de rentevoeten te evalueren op basis van hun financiële kennis en ervaring. Elke beslissing om in deze Obligaties te beleggen moet uitsluitend worden genomen op basis van de informatie vervat in dit Prospectus. Alvorens een beslissing te nemen om in deze Obligaties te beleggen, dienen potentiële beleggers het Prospectus en in het bijzonder het hoofdstuk over Risicofactoren (Deel II "Risicofactoren" op pagina 10 tot 25) te lezen. In het bijzonder dient te worden opgemerkt dat de kredietwaardigheid en liquiditeit van de Emittent (de mogelijkheid om de toenemende schuld terug te betalen om haar groei te financieren) afhankelijk is van de duurzaamheid van haar ontwikkelingsactiviteiten, haar vermogen om nieuwe huurcontracten te ondertekenen en haar investeringscapaciteit, haar verkoopcycli van voltooide projecten aan joint ventures en dat de obligaties effectief achtergesteld zijn aan de gewaarborgde verplichtingen van de schuld van de emittent en structureel achtergesteld zijn bij de aanzienlijke schulden van de joint ventures waarvan de Emittent sterk afhankelijk is. Elke potentiële belegger dient zorgvuldig te overwegen of het gepast is om in de Obligaties te beleggen, rekening houdend met zijn kennis en ervaring, en dient, indien nodig, professioneel advies in te winnen.

Alvorens een beslissing te nemen om in deze Obligaties te beleggen, worden potentiële beleggers geadviseerd om het Prospectus te lezen om een volledig inzicht te krijgen in de potentiële risico's en voordelen die verbonden zijn aan de beslissing om in deze Obligatie te beleggen.

Informatie is ook beschikbaar op de website van de KBC-bank die in opdracht van de VGP deze operatie coördineert.

De goedkeuring van het prospectus van de obligatie-uitgifte door de FSMA mag door de belegger niet worden beschouwd als een gunstig advies over de aangeboden obligaties.

Voornaamste risico’s verbonden aan de emittent en de groep

Door de aankoop van de Obligaties, nemen de beleggers het risico op zich dat de Emittent insolvabel wordt of anderszins niet in staat is om alle betalingen te verrichten die verschuldigd zijn onder de Obligaties. Er zijn een groot aantal factoren die, individueel of collectief, zouden kunnen resulteren in het onvermogen van de Emittent om alle verschuldigde betalingen te verrichten. Het is niet mogelijk om al deze schadelijke factoren te identificeren, aangezien de Emittent alle relevante factoren kan negeren en bepaalde factoren die zij momenteel als onbelangrijk beschouwt, van wezenlijk belang kunnen worden door het optreden van gebeurtenissen buiten haar controle. De Emittent heeft een aantal factoren geïdentificeerd die een wezenlijk nadelig effect zouden kunnen hebben op haar activiteiten en haar vermogen om de verschuldigde betalingen te verrichten.

 • De Groep is mogelijk niet in staat om haar ontwikkelingsactiviteiten op een duurzame en winstgevende manier verder te zetten, waarbij zij afhankelijk is van haar vermogen om nieuwe huurovereenkomsten af te sluiten en haar vastgoedactiva te verkopen aan de Joint Ventures;
 • De ontwikkelingsprojecten van de Emittent kunnen vertragingen en andere moeilijkheden oplopen, voornamelijk met betrekking tot het verkrijgen van de nodige vergunningen;
 • De ontwikkelingsprojecten van de Groep vereisen grote initiële investeringen die slechts na verloop van tijd inkomsten beginnen te genereren;
 • De bedrijfsactiviteiten en de operationele en financiële toestand van de Groep worden aanzienlijk beïnvloed door de Joint Ventures;
 • De Emittent is een holdingvennootschap zonder operationele inkomsten en is dus uitsluiten afhankelijk van de uitkeringen (en dus de financiële prestaties) van de Joint Ventures en de leden van de Groep;
 • De schuldniveaus van de Emittent zijn de laatste jaren substantieel toegenomen en de Emittent is blootgesteld aan (her)financieringsrisico; en
 • De Groep wordt blootgesteld aan het financieringsrisico van haar Joint Ventures 

Voornaamste risico’s verbonden aan de obligaties

Er zijn ook risico's verbonden aan de Obligaties, waaronder een reeks marktrisico's, waaronder:

 • De Obligaties zijn niet-verzekerde verplichtingen van de Emittent die niet genieten van enige garantie, en ze zijn feitelijk achtergesteld aan de verzekerde schulden van de Emittent en structureel achtergesteld aan de aanzienlijke schulden van de Joint Ventures;
 • De Emittent is mogelijks niet in staat om de Obligaties terug te betalen;
 • De Obligaties worden blootgesteld aan het marktrenterisico dat een invloed zal hebben op de waarde van de Obligaties aangezien deze rentedragend zijn aan een vaste interestvoet;
 • De Obligaties kunnen vervroegd worden terugbetaald in geval van een Wanprestatie of een Controlewijziging;
 • Een wijziging van de Voorwaarden van de Obligaties kan onder bepaalde voorwaarden worden opgelegd;
 • De Obligaties kunnen illiquide zijn aangezien er geen garantie is op een actieve markt voor de Obligaties; en
 • De Uitgifteprijs van de Obligaties bevat bepaalde bijkomende vergoedingen en kosten waarmee mogelijks geen rekening werd gehouden met het oog op de bepaling van de prijs van de Obligaties op de secundaire markt.

De inschrijvingsperiode loopt van 22 november 2019 tot en met 26 november 2019 met eventuele vervroegde afsluiting. De vervroegde sluiting is op zijn vroegst op de eerste dag om 17.30 uur op de eerste dag van het inschrijving gepland.

Geïnteresseerde beleggers worden aangemoedigd om op 22 november, de eerste werkdag van de inschrijvingsperiode, vóór 17.30 uur (Brusselse tijd) in te schrijven op de obligaties.

De betaaldatum is 2/12/2019. De obligatie is beschikbaar in coupures van € 1.000,-. 

Naam  

bruto coupon

Uigifteprijs 

Distributievergoeding ontvangen door Goldwasser Exchange en inbegrepen in uitgifteprijs

Prijs te betalen voor € 1.000 

Actuarieel netto* rendement 

VGP 

2,75%

100,75% 

0,75%

€ 1007,5

1,693%

* Het hierboven vermelde netto actuarieel rendement wordt berekend indien de obligatie wordt aangehouden tot de vervaldag en rekening houdend met een roerende voorheffing van 30%.

In geval van verkoop van de obligatie op de secundaire markt, indien deze transactie in België wordt afgesloten of uitgevoerd, wordt een beurstaks van 0,12% toegepast. Het bedrag van deze belasting is beperkt tot een maximumbedrag van 1.300 EUR.

Minimum omvang van de uitgifte € 100 miljoen
Maximum omvang van de uitgifte   € 150 miljoen 

Aangezien het risico dat een emittent van een obligatie in gebreke blijft, zal de potentiële belegger alle aandacht besteden aan een voldoende diversificatie van de financiële instrumenten en van de tegenpartijen.

VGP in een notendoop

Naam van het bedrijf

VGP

Activiteiten 

Ontwikkeling van semi-industriële en logistieke vastgoed projecten 

Landen van de activiteiten 

Duitsland, Spanje, Italië, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Tsjechië en enkele Midden-Europese landen.

Marktkapitalisatie 

€ 1,598 miljard (op 20/11/2019)

Huur oppervlak 

288.372 m2 op 31/12/2018

Winst  

€ 121 miljoen op 31/12/2018

Sociale zetel  

Uitbreidingstraat, Antwerp, Belgïe

Goldwasser Exchange gebruikt het prospectus voor deze aanbieding in overeenstemming met de toestemming van de emittent en de bijbehorende voorwaarden zoals beschreven op pagina 8 van het Prospectus.

De Emittent geeft toestemming om dit Prospectus te gebruiken voor een openbare aanbieding tot de laatste dag van de inschrijvingsperiode, die zal duren van 22 november 2019 om 9.00 uur CET, behoudens vervroegde afsluiting, tot 26 november 2019 om 17.30 uur CET.

Zoals gebruikelijk staat de beursvenootschap Goldwasser Exchange zijn klanten bij in het inschrijvingsproces.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen om uw inschrijvingen door te geven op 22 november 2019 op +32 (0) 2 533 22 40 of via info@goldwasserexchange.be

De inschrijvingen zullen worden toegewezen aan onze klanten in evenredigheid tot het werkelijke bedrag dat de banken, die voor deze transactie hebben samengewerkt, zullen toewijzen aan Goldwasser Exchange, die als distributeur in deze transactie optreedt.

Elke klacht of geschil van welke aard dan ook met betrekking tot de diensten van Goldwasser Exchange kan worden gericht aan onze maatschappelijke zetel, Adolphe Demeurlaan 35, 1060 Brussel.

In geval van een klacht kan de klant ook contact opnemen met de Ombudsdienst.