Goldwasser Exchange

+32 (0)2 533 22 40
Van maandag tot vrijdag vanaf 9u tot 17u30

Toegang klant

Goldwasser Exchange kijkt met vertrouwen naar de toekomst

Eerlijk gezegd zullen we geen goede herinneringen overhouden aan 2022.

De wereld had nauwelijks een pandemie achter de kiezen of we moesten al een nieuwe schok ondergaan namelijk de invasie van Oekraïne. Naast een opeenvolging van vernielingen en ontij had de oorlog ook grote economische repercussies: een stratosferisch hoge inflatie, een duizelingwekkende verhoging van de energiekost, tekorten, een economische vertraging en een verarming van de gezinnen. Ook spaarders en beleggers waren niet aan het feest. Het jaar werd afgesloten met een algemene daling van de financiële activa. Nochtans is dat geen reden om de schouders te laten hangen. Bij Goldwasser Exchange hebben wij een sterk geloof in de toekomst. Zonder ons te verliezen in een naïef optimisme zijn we ervan overtuigd dat er beterschap aankomt. Europa heeft bewezen in staat te zijn met één stem te reageren op de dreiging van een onverwachte tegenstander. Het gevaar heeft ons sterker gemaakt. En doorheen het voorbije jaar hebben heel wat spelers, ondanks tegenwind, blijven ijveren voor vooruitgang op alle vlakken. Wij geven u een overzicht van het goede nieuws dat misschien wat ondergesneeuwd raakte. Met in het achterhoofd alles wat verwezenlijkt werd, vat Goldwasser Exchange het jaar 2023 aan met vertrouwen.

Een Europa dat zijn hart toont

De brutale invasie van Oekraïne en het leed van haar bevolking zorgde in gans Europa voor een nooit eerder geziene solidariteit. In deze noodsituatie gingen de grenzen open, maar ook de harten. Bijna 5 miljoen Oekraïners die vluchtten voor de bommenregen konden terecht op het continent. Er waren twee landen die blijk gaven van een lovenswaardige vrijgevigheid: Polen (1,4 miljoen vluchtelingen) en Duitsland (1 miljoen vluchtelingen). Dankzij een heleboel vrijwilligers werden miljoenen Oekraïners, het merendeel vrouwen en kinderen, opgevangen in tijdelijk opgerichte kampen of bij mensen thuis. De overheden zorgden dan weer voor het financiële plaatje. De 38 landen van de OESO zouden in totaal bijna 27 miljard euro vrijgemaakt hebben voor de omkadering van de vluchtelingenopvang. Polen alleen al heeft ongeveer 8 miljard opgehoest. En in Duitsland hebben al meer dan honderdduizend vluchtelingen vast werk gevonden.

De rijken delen uit

In 2022 bracht de ene uber-rijke het er al beter van af dan de andere. Het fortuin van Bernard Arnault (nr. 1) en Gautam Adani (nr. 3) groeide met tientallen miljarden aan, terwijl dat van Elon Musk (nr. 2) en Mark Zuckerberg (nr. 26) smolt als sneeuw voor de zon. Sommige miljardairs doen echter meer dan enkel maar hun fortuin vergroten. Zij zien het als hun plicht om bij te dragen tot de algemene vooruitgang. Naast de traditioneel bekendste en meest vrijgevige filantropen (Bill Gates, Warren Buffett, George Soros) is er een nieuw lid van dit gesloten clubje dat zich onderscheidt met een uitzonderlijke vrijgevigheid. We hebben het over MacKenzie Scott, de ex van Jeff Bezos, die de helft van zijn imperium verkreeg na hun scheiding. Sinds 2019 heeft ze al voor 14 miljard dollar aan giften gedaan en bijna 1.600 organisaties konden er de vruchten van plukken. In 2022 vernamen we ook dat Yvon Chouinard, de eigenaar van Patagonia, al zijn belangen in de onderneming heeft afgestaan aan een vereniging ter bescherming van het milieu. “Nu is de Aarde onze enige aandeelhouder”, liet hij optekenen.

Een stap vooruit in de bescherming van alle leven

De reële, maar weliswaar fragiele stappen die tijdens de COP15-conferentie gezet zijn betreffende de biodiversiteit vormen het bewijs dat men zich ervan bewust is dat alle levensvormen moeten worden beschermd. De 200 landen die in Montreal aanwezig waren, hebben een akkoord bereikt om 30% van alle vasteland en zeeën tegen 2030 veilig te stellen. Een ambitieuze, maar noodzakelijke doelstelling. Een miljoen soorten zouden bedreigd zijn door ontbossing, overbevissing en intensieve landbouw. Het voorbije jaar bracht weliswaar goed nieuws voor de bescherming van ons natuurlijk erfgoed. India, Nepal, Schotland, Burundi en Niger hebben grote inspanningen geleverd voor herbebossing. De EU heeft alle import geband van landbouwproducten die tot ontbossing leidden en de verkiezing van Lula in Brazilië kan misschien de verwoesting van het Amazonewoud een halt toeroepen. De populatie van de diersoorten die met uitsterven bedreigd waren, groeit gestaag weer aan. Concreet hebben we het dan over wilde tijgers en bizons in Noord-Amerika en Europa, giraffen in Afrika, neushoorns in India, walrussen in het Hoge Noorden en condors in Noord-Amerika. 17 Europese landen verbieden nu trouwens het kweken van pelsdieren en de haaienjacht werd streng gereglementeerd.

Naar een koolstofvrije wereld

Door de quasi complete stopzetting van de bevoorrading met Russisch gas keken de Europese lidstaten richting het zeer vervuilende Amerikaanse schaliegas en startten ze de steenkoolcentrales opnieuw op die een zeer grote CO2-uitstoot met zich meebrengen. De oorlog in Oekraïne deed de EU ook beseffen dat ze onafhankelijk moest worden op het gebied van energie en versneld investeren in hernieuwbare energiebronnen. In het kader van haar plan RePowerEU heeft de Europese Commissie voorgesteld om tegen 2030 het aandeel van hernieuwbare energie in de energiemix op te trekken van 40% naar 45%. De G7 heeft zich ertoe geëngageerd tegen 2035 elektriciteit te produceren die voor het grootste deel koolstofvrij is en vijf Europese landen zullen vanaf 2030 een 100% groene elektriciteit gebruiken. In het kader van de Inflation Reduction Act heeft het Amerikaanse Congres een maatregelenpakket gestemd voor een versnelde transitie naar groene energie en de staat Californië is van plan tegen 2045 klimaatneutraal te zijn. Ook de privésector draagt zijn steentje bij. Munich Re, Swiss Re en Allianz gaan niet langer nieuwe olie- en gasprojecten verzekeren en Lloyds weigert ze nog te financieren. En voor het eerst heeft de wereldwijde verkoop van elektrische voertuigen de kaap van tien miljoen exemplaren gerond.

Een akkoord tussen gezworen vijanden

Soms is er een ecologische ramp nodig om tot wat goede wil te komen. Israël en Jordanië hebben namelijk een akkoord bereikt om de rivier de Jordaan te reinigen en het debiet ervan opnieuw op niveau te krijgen. Het waterpeil van deze grensstroom was aanzienlijk gedaald ten gevolge van vervuiling, minder regen en ongecontroleerd meanderen. Hoewel ze nog steeds in staat van oorlog verkeren, zijn ook Israël en Libanon tot een compromis gekomen wat betreft hun maritieme grens en hun exclusieve economische zones. Hierdoor kunnen ze twee gasvelden exploiteren langsheen de grens zonder het risico op een conflict.

Grote vooruitgang in de geneeskunde

De onderzoekers hebben in 2022 hun beste beentje voorgezet. De mRNA-technologie (m = messenger, nvdr) waarmee in een recordtijd de covidvaccins zijn geproduceerd zal binnen afzienbare tijd ook ingezet worden in de kankerbestrijding. Moderna en Merck hebben een overeenkomst gesloten om een mRNA-vaccin te ontwikkelen tegen huidkanker. Er zijn ook reeds bemoedigende resultaten geboekt in de strijd tegen de ziekte van Alzheimer. Met lecanemab, een medicijn ontstaan uit de samenwerking tussen Biogen en Eisai, nam de cognitieve achteruitgang bij patiënten met 27% af. De ontdekking dat er een verband is tussen het virus van Epstein-Barr en multiple sclerose geeft uitzicht op een mogelijke behandeling van de ziekte en tevens komen er nieuwe medicijnen tegen obesitas op de markt. Voor het eerst heeft een malariavaccin de doeltreffendheidslat van de WHO overschreden en in meer dan de helft van de planeet is rodehond uitgeroeid. Wat betreft de globale gezondheidstoestand is de mortaliteit door kanker gedaald in Europa, de Verenigde Staten, Canada en Japan, en in India klokte de levensverwachting af op 70 jaar (in 1947 was dat nauwelijks 32 jaar).

Vrouwenrechten gaan erop vooruit

Ondanks het feit dat de schrapping van het arrest Roe vs Wade – dat abortus legaliseert - door het Hooggerechtshof een ongelooflijke stap achteruit betekent, zijn meerdere Amerikaanse staten (Californië, Michigan, Vermont) hier tegenin gegaan en hebben ze het recht op abortus opgenomen in hun grondwet. In Frankrijk werd een identiek initiatief gestemd door de Assemblée Nationale en in Spanje werd er een wet goedgekeurd waardoor jonge meisjes van 16 of 17 niet langer de toestemming van hun ouders moeten krijgen voor een abortus. In India heeft het Hooggerechtshof voor 73 miljoen vrijgezelle dames het recht om voor abortus te kiezen geratificeerd en Colombia heeft abortus uit het strafrecht gehaald.

Beterschap in de algemene menselijke ontwikkeling

Hoewel in 2022 heel wat gezinnen het moeilijk hadden om de eindjes aan elkaar te knopen door de torenhoge inflatie en de geëxplodeerde energiekost is de condition humaine er globaal genomen op vooruitgegaan. Momenteel heeft 90% van de wereldbevolking toegang tot elektriciteit en op 20 jaar tijd zijn er meer dan twee miljard mensen bijgekomen die drinkbaar water ter beschikking hebben. Nooit eerder stond kindersterfte op zo’n laag peil en hetzelfde geldt voor zwangerschappen bij adolescenten. In India zijn 415 miljoen mensen ontsnapt uit zogenoemde multidimensionele armoede en in de VS is het percentage van de bevolking dat geen ziekteverzekering heeft naar 8% gezakt. Op het vlak van universele principes heeft de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties een resolutie aangenomen waarin staat dat toegang tot een propere, gezonde en duurzame omgeving een universeel mensenrecht is.

Ingrijpende technologische doorbraken

De James Webb-telescoop heeft indrukwekkende beelden doorgezonden van melkwegstelsels die zich aan de rand van het universum bevinden. Dichterbij werd in IJsland de grootste fabriek voor het afvangen en opslaan van CO2 geopend. De CO2 wordt uit de lucht gefilterd en daarna in rotsen geïnjecteerd. Een bijkomend wapen dus in de strijd tegen de klimaatopwarming. Researchers van het Lawrence Livermore-laboratorium zijn er dan weer in geslaagd een kritische drempel van het ontstekingspunt van nucleaire fusie te overschrijden. Samengevat creëerde de kernfusiereactie meer energie dan er door lasers werd in gestopt. Een positief rendement dus. Het is zeker nog niet voor meteen, maar op een dag zal kernfusie gebruikt kunnen worden als bron voor onbeperkte schone energie. Er werden ook heel wat stappen gezet op het gebied van kwantumcomputers die een oneindig veel grotere rekenkracht bezitten dan klassieke computers. En tot slot bewijzen artificiële-intelligentietoepassingen zich steeds meer in medisch onderzoek. Daarnaast evolueren ook die gebaseerd op Machine Learning en taalmodellen met reuzenstappen. Met DALL-E, Midjourney en Chat GPT is het nu mogelijk om visuals te creëren en met een eenvoudig, gesproken verzoek teksten te produceren. Op een dag zal het ongetwijfeld een AI zijn die dit artikel in onze plaats schrijft.

Goldwasser Exchange wenst u een excellent 2023.

 

 

Het ganse team van Goldwasser Exchange wenst u een gelukkig 2023