Goldwasser Exchange

+32 (0)2 533 22 40
Van maandag tot vrijdag vanaf 9u tot 17u30

Toegang klant

De risicoclassificatie bij Goldwasser Exchange

Het team van Goldwasser Exchange heeft een innovatieve manier ontwikkeld om beleggingen in obligaties te rangschikken volgens het risico dat ze voor in EUR geïnvesteerd kapitaal met zich kunnen brengen. De classificatie omvat 5 risicoklassesën, gaande van 1 voor de minst riskante tot 5 voor de meest riskante producten.

In tegenstelling tot een ratingbureau voert Goldwasser Exchange geen financiële, juridische of fiscale analyse uit aangaande de ondernemingen die financiële instrumenten uitgeven. Ons systeem gaat enkel uit van de intrinsieke kenmerken eigen aan elke belegging in obligaties met de bedoeling om daaruit zekere aanwijzingen inzake risico te distilleren.

Onze classificatiemethode wordt gekenmerkt door dynamiek. Ze werd namelijk ontwikkeld om rekening te houden met de evolutie van bepaalde variabele gegevens betreffende beleggingen in obligaties (rendement en maturiteit). Bedoeling is om aan elke belegging in obligaties een risicoklasse toe te kennen die niet onwrikbaar is, maar in zekere mate rekening houdt met de evolutie op de markt (nadere informatie vindt u in de rubriek Voorbeeld).

Bij de uitwerking van de methode werd uitgegaan van het principe dat, om het niet-terugvorderingsrisico van het in euro geïnvesteerde kapitaal te minimaliseren, het beter is om beleggingen in obligaties te vermijden die verschillende risicofactoren in zich verenigen.

Wat beleggingen in obligaties aangaat, zijn er drie criteria waaraan de investeerder in het bijzonder (maar niet uitsluitend) aandacht moet besteden:

 • Het rendement: door het rendement van een bepaalde obligatie te vergelijken met de rendementen die geboden worden door uitgevers die geacht worden van uitstekende kwaliteit te zijn (stabiele staten of supranationale instellingen) kan men zich een goed idee vormen van de omvang van de risicopremie die gepaard gaat met het betreffende financieel instrument. De omvang van die premie geeft een indicatie van het vertrouwen dat de markt heeft in de uitgever. Een hoge premie wijst gewoonlijk op een zeker wantrouwen van de markt ten opzichte van de uitgever en zijn vermogen om zijn verbintenissen na te komen. Omgekeerd wijst een lage premie er doorgaans op dat de markt de verplichtingen die de uitgever op zich genomen heeft niet in vraag stelt. Rendementsonderzoek laat dus toe om de perceptie die de markt heeft over de kredietkwaliteit van de uitgever in aanmerking te nemen.
 • De looptijd: hoe langer een belegging in obligaties, hoe groter het risico dat de investeerder verplicht is om zich ervan te ontdoen voor de eindvervaldag. In die hypothese heeft de investeerder in principe geen andere keuze dan zich te wenden tot de secundaire markt om zich van zijn investering te ontdoen. In dat geval kan het zijn dat de investeerder niet het gehele geïnvesteerde kapitaal kan recupereren, ofwel omdat het effect weinig liquide is, ofwel omdat de koers van de obligatie gedaald is. Een dergelijke daling kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van ongunstig nieuws over de uitgever en/of gewoonweg een stijging van de rentevoeten. De looptijd is dus een belangrijk element omdat hij toelaat om de blootstelling van een investeerder aan risicofactoren als illiquiditeit, volatiliteit of het renterisico te meten.
 • De munteenheid: als een investeerder belegt in obligaties die uitgedrukt zijn in zijn referentiemunt – laten we aannemen de euro – dan moeten de inkomsten uit de belegging noch het kapitaal dat na afloop gerecupereerd wordt geconverteerd worden. Indien echter belegd wordt in een andere munteenheid dan de EUR, dan draagt de belegging in principe het bijkomend risico op een koersdaling van de munt waarin belegd werd. In dat geval kan het bedrag dat na afloop van de belegging kan gerecupereerd worden aanzienlijk beïnvloed worden. De munteenheid moet dus eveneens in aanmerking genomen worden om na te gaan of de investeerder al dan niet blootgesteld wordt aan het wisselrisico.

Uitgaande van bovenstaande gegevens wordt de classificatie van de beleggingen in obligaties in de volgende matrix samengevat:

  EUR Korte Termijn EUR Lange Termijn Deviezen Korte Termijn Deviezen Lange Termijn
Zeer zwak rendement 1 2 2 3
Zwak rendement 2 3 3 4
Gemiddeld rendement 3 4 4 5
Hoog rendement 4 5 5 5
Zeer hoog rendement 5 5 5 5

Het rendement is het centrale element in het classificatiesysteem van de beleggingen in obligaties. Dat element is voldoende om een financieel instrument in de hoogste toepasselijke risicoklasse te plaatsen. Dat komt omdat het rendement onder meer de kredietkwaliteit van de uitgever weerspiegelt. Die kredietkwaliteit vormt het centrale element in elke evaluatie van het risico dat aan een belegging in obligaties verbonden is. De criteria die verband houden met de munteenheid en de duur van de investering worden eerder beschouwd als verzwarende factoren.

In de mate dat het classificatiesysteem dat door Goldwasser Exchange ontwikkeld werd, steunt op gegevens die per definitie voor verandering vatbaar zijn (rendement, maturiteit), is het best mogelijk dat eenzelfde belegging in obligaties van de ene risicoklasse naar de andere overgaat naargelang de evolutie op de markt.

Als voorbeeld nemen we een uitgever die in een ongunstig daglicht gesteld wordt, wat leidt tot een aanzienlijke daling van de prijs van de obligaties die hij uitgegeven heeft. Die koersdaling heeft automatisch een stijging van het rendement van die obligatie voor gevolg (voor meer uitleg over dat mechanisme zie het rendement van een obligatie). Een dergelijke verhoging van het rendement kan volstaan om een obligatie te doen overgaan van de categorie "zwak rendement" naar de categorie "gemiddeld rendement" en dat heeft dan onvermijdelijk een impact op haar risicoklasse. Het is eveneens zo dat de maturiteit van een obligatie in de loop van de tijd afneemt. Daaruit volgt dat indien de maturiteit van de obligatie onder een bepaalde grens duikt, de belegging beschouwd wordt als een investering op korte termijn, wat eveneens een impact kan hebben op de risicoklasse van het product.

Er dient op gewezen te worden dat de classificatie van financiële instrumenten die door Goldwasser Exchange doorgevoerd wordt geen rekening houdt met de ratings die door kredietbeoordelaars als Standard & Poor’s, Moody’s of Fitch aan de uitgevers toegekend worden. Die informatie is op eenvoudige aanvraag beschikbaar bij uw commercieel afgevaardigde en is eveneens een uitstekende indicator van de kredietkwaliteit van de uitgever.

Er wordt in het algemeen op gewezen dat de classificatie die Goldwasser Exchange hanteert enkel ter informatie gegeven wordt. In geen geval ontslaat een en ander de gebruikers van de verplichting om zich op de hoogte te houden van de evolutie van de financiële markt en zoveel mogelijk informatiebronnen aan te spreken aangaande de beleggingen die ze wensen te doen.

Wat wordt verstaan onder "zeer zwak", "zwak", "gemiddeld", "hoog" en "zeer hoog" rendement?

Om te bepalen of een belegging in obligaties een "zeer zwak", "zwak", "gemiddeld", "hoog" of "zeer hoog" rendement oplevert, wordt het vergeleken met het gemiddelde rendement van een selectie van eersteklas obligaties die uitgedrukt zijn in dezelfde munteenheid (hierna het "referentierendement" genoemd).

Het referentierendement is meer bepaald gebaseerd op het gemiddelde rendement van een waaier van obligaties die door Goldwasser Exchange geselecteerd werden en de volgende kenmerken vertonen:

 • De geselecteerde obligaties zijn alle uitgedrukt in dezelfde munteenheid;
 • Ze beschikken alle over de rating AAA;
 • Ze hebben een looptijd van minder dan zeven jaar en hun termijn is hoger dan twee jaar.

De omvang van het verschil tussen het rendement van een belegging in obligaties en het referentierendement (hierna de "spread" genoemd) bepaalt in welke rendementscategorie we ons bevinden.

 • Zeer zwak rendement: spread onder 1%
 • Zwak rendement: spread tussen 1% en 2%
 • Gemiddeld rendement: spread tussen 2% en 3%
 • Hoog rendement: spread tussen 3% en 4%
 • Zeer hoog rendement: spread boven 4%

Wat wordt verstaan onder belegging op "korte termijn" en "lange termijn"?

Er is slechts sprake van een belegging op korte termijn voor obligaties die hun maturiteit in de komende zeven jaar bereiken. Alle andere beleggingen in obligaties moeten beschouwd worden als beleggingen op lange termijn.

Wat wordt verstaan onder een belegging in deviezen?

Enkel de beleggingen in obligaties die uitgedrukt zijn in euro worden beschouwd als beleggingen in euro. Alle andere obligatiebeleggingen worden beschouwd als beleggingen in deviezen.

Voorbeeld

Op 30 januari 2013 bood de obligatie LAFARGE S.A. 4,75% 2020, die op onze site vermeld wordt, een rendement van 3,839%. Deze obligatie is uitgedrukt in EUR en heeft een looptijd van meer dan zeven jaar.

Het gaat hierbij dus om een belegging op lange termijn in EUR. Wat het rendement betreft, dient deze obligatie vergeleken te worden met onze referentierente in EUR, die 0,853% bedroeg op 30 januari 2013. Het verschil tussen het rendement van de obligatie Lafarge en de referentierente is gelijk aan 2,986%. We bevinden ons dus in de categorie van de obligaties met gemiddeld rendement.

Op basis van het voorgaande kunnen we dus besluiten dat het effect LAFARGE op 30 januari 2013 een obligatie op lange termijn was, uitgedrukt in EUR en met een gemiddeld rendement. Volgens de tabel hierboven moet die obligatie dus geplaatst worden in risicoklasse 4

Rekening houdend met de eindvervaldatum van het effect (23-03-2020) kan evenwel verwacht worden dat het vanaf 23 maart 2013 overgaat naar klasse 3. Vanaf die datum moet de obligatie immers beschouwd worden als een kortetermijnbelegging omdat haar looptijd onder de 7 jaar duikt. Ze wordt dus een obligatie op korte termijn, uitgedrukt in euro en met een gemiddeld rendement, wat overeenkomt met klasse 3.

Tot slot moet nog de hypothese bekeken worden dat de prijs van deze obligatie zou dalen. Aangenomen dat de prijs bijvoorbeeld zou dalen tot 104 (in plaats van 105,590 op 30 januari 2013), dan zou het rendement van de obligatie stijgen tot 4,091% (in plaats van 3,839%). Bij gelijkblijvende referentierente zou de spread dan 3,238% bedragen, wat het effect zou onderbrengen in de categorie van obligaties met hoog rendement. Als een obligatie op korte termijn, uitgedrukt in EUR en met een hoog rendement, moet ze dus geplaatst worden in klasse 4.

Belangrijke toelichting

Het gebruik van het interne classificatiesysteem voor beleggingen in obligaties veronderstelt de onvoorwaardelijke aanvaarding van het geheel van de algemene gebruiksvoorwaarden van de internetsite Oblis. Van die voorwaarden moet verplicht kennisgenomen worden via de link naar de gebruiksvoorwaarden.

Om het u gemakkelijk te maken, worden de specifieke beschikkingen van ons classificatiesysteem voor beleggingen in obligaties hieronder overgenomen. Dat betekent geenszins dat de gebruiker geen kennis hoeft te nemen van de algemene gebruiksvoorwaarden van de internetsite Oblis in hun geheel.

Het classificatiesysteem van Goldwasser Exchange houdt geen rekening met een reeks andere factoren die een niet te verwaarlozen impact kunnen hebben op de veiligheid van een obligatiebelegging, zoals de rating, de volatiliteit, de liquiditeit, de interestvoeten. Goldwasser Exchange voert evenmin om het even welke financiële, juridische of fiscale analyse uit van de ondernemingen die financiële instrumenten uitgeven die onderworpen worden aan het classificatiesysteem van Goldwasser Exchange.

De lezers verklaren de beperkingen van het classificatiesysteem dat werd ontwikkeld door Goldwasser Exchange te begrijpen en te aanvaarden en zien onherroepelijk af van latere betwisting aangaande zijn geldigheid en rechtmatigheid.

Het doel van de indicator is aan de lezers van Oblis duidelijke en eenvoudige informatie te verschaffen betreffende het risiconiveau van de obligatiebeleggingen die erin vermeld worden. De lezers erkennen niettemin dat zij zich bewust zijn van het feit dat geen enkele classificatiemethode toelaat om met zekerheid het risico dat aan een financiële belegging verbonden is te bepalen. Hoewel Goldwasser Exchange de grootste zorg besteed heeft aan de uitwerking van zijn classificatiesysteem voor beleggingen in obligaties, kan de betrouwbaarheid ervan in geen geval gegarandeerd worden, inzonderheid wegens de van nature onzekere aard van elke investering in roerende waarden.

Bijgevolg wijst Goldwasser Exchange elke verantwoordelijkheid voor financiële of andere schade af, mocht blijken dat de geplaatste belegging verlieslatend zou zijn, en dat ongeacht de risicoklasse waarin de belegging werd ondergebracht.

Er wordt voor zover nodig aan herinnerd dat Goldwasser Exchange noch het kapitaal, noch de verwachte rendementen garandeert van de financiële instrumenten die mogelijk op de site vermeld worden en dat de vennootschap niet verantwoordelijk kan gesteld worden voor het eventuele in gebreke blijven van de uitgever of zijn eventuele garanten. De lezers aanvaarden uitdrukkelijk dat voormeld principe geldig is ongeacht de risicoklasse waarin genoemde financiële instrumenten ondergebracht werden.

Er wordt tevens aan herinnerd dat risicoklasse 1 geen risicoloze investeringen betreft.

De lezers verklaren dat ze erover ingelicht zijn dat de risicoklasse waaraan een obligatiebelegging gekoppeld wordt in de tijd kan evolueren, omdat ons classificatiesysteem gebaseerd is op veranderende criteria, zoals het rendement en de maturiteit.

Een deel van de informatie die gebruikt wordt bij de classificatie van de obligatiebeleggingen (meer bepaald de koers van de obligaties) is afkomstig van derden die door Goldwasser Exchange betrouwbaar geacht worden. Goldwasser kan echter een perfecte betrouwbaarheid niet garanderen en kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden, mochten een of meerdere beleggingen verkeerd geklasseerd worden ten gevolge van een verkeerde update van de koersen.

In het algemeen wordt erop gewezen dat, ondanks de regelmatige controle van de risicoklassen die op de site Oblis.be vermeld worden, niet kan uitgesloten worden dat een of meerdere obligatiebeleggingen om de ene of de andere reden tijdelijk foutief gekoppeld worden aan een bepaalde risicoklasse. De site Oblis.be stelt evenwel alle mogelijke instrumenten ter beschikking zodat de gebruikers zelf de correctheid van de vermelde risicoklassen kunnen nagaan. De lezers erkennen dat het in laatste instantie aan hen is om de risicoklasse van een product te controleren en zij verzaken er onherroepelijk en onvoorwaardelijk aan om Goldwasser Exchange verantwoordelijk te stellen voor enige vergissing betreffende de classificatie van de beleggingen in obligaties, behalve in geval van een opzettelijke fout die de vennootschap kan tegengesteld worden.

De classificatie die Goldwasser Exchange hanteert, wordt enkel ter informatie gegeven. In geen geval ontslaat een en ander de gebruikers van de verplichting om zich op de hoogte te houden van de evolutie van de financiële markt en zoveel mogelijk informatiebronnen aan te spreken aangaande de beleggingen die ze wensen te doen.

Goldwasser Exchange behoudt zich het recht voor om de samenstellende elementen van zijn classificatiesysteem geheel of deels te wijzigen met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande bekendmaking.