Goldwasser Exchange

+32 (0)2 533 22 40
Van maandag tot vrijdag vanaf 9u tot 17u30

Toegang klant

De verschillende soorten obligaties

Om tegemoet te komen aan enerzijds de verschillende behoeftes van de uitgevers en anderzijds de bijzondere verwachtingen van de beleggers bestaan er meerdere soorten obligaties:

Obligaties met een vast rendement :

Deze komen het meest voor. Deze obligaties garanderen de betaling van een vast rendement tijdens de hele duur van de lening (tot aan de vervaldatum). Het reëel tarief of een gerichte schatting ervan staat vast op het moment van de aankoop op de primaire markt. Zodra deze verhandeld worden op de secondaire markt, zal haar koers echter variëren in functie van het reëel rendement dat op dat moment voor dat type produkt te verkrijgen is.

Obligaties met een variabel rendement :

Naast het variëren van de koers, kan ook ed coupon van de effecten wijzigen gedurende de looptijd. Deze wordt aangepast aan de tarieven die gangbaar zijn in de markt op dat moment. Dit soort produkt kan in goede tijden interessant zijn maar tegelijkertijd ongunstig uitvallen in de periodes met lage intrestvoeten.

Obligaties met zero-coupon :

Deze bieden geen interest en worden dus aan een lagere prijs dan de terugbetaalwaarde verkocht. Het verschil tussen de aanschafprijs en de eindwaarde is het finaal rendement voor de belegger.

Geïndexeerde obligaties :

Op de coupon van de obligatie wordt een vermenigvuldigingscoëfficient toegepast die gekoppeld is aan de jaarlijkse inflatiekoers. Zo zal bij een sterke inflatie het mogelijk verlies van rendement op dit type obligatie minder groot zijn. Maar het indekken van rendementsverlies kost geld, waardoor dit type produkt meestal een lager rendement zal genereren dan obligaties met een vast rendement.

Converteerbare obligaties :

Op het einde van de looptijd zal de obligatiehouder zijn lening niet terugbetaald krijgen doch zijn recht op omzetting kunnen uitoefenen. Zo kan hij uitbetaald worden in aandelen van de onderneming volgens een vooraf bepaalde pariteit. De voordelen voor de uitgever zijn tweërlei: enerzijds moet hij geen cash voorzien om de lening af te lossen en anderzijds zal de te betalen intrest lager zijn. Deze obligaties bieden inderdaad een lager rendement omdat de belegger eigenlijk vergoed wordt door de mogelijkheid om later aandelen te krijgen. Dit type kan heel voordelig zijn als men verwacht dat de aandelenkoers flink gaat stijgen, omdat zodoende de waarde van de obligatie de lucht ingaat.

Eeuwigdurende obligaties :

De perpetuele of eeuwigdurende obligatie heeft geen vervaldatum: het geleend geld wordt theoretisch gezien nooit terugbetaald door de emittent (of toch niet op een datum die nu al vastgelegd wordt).

Om het nadeel van de eeuwigdurendheid (of onbekende einddatum) te milderen gaan eeuwigdurende obligaties coupons geven met rendementen die in het algemeen veel hoger liggen dan deze van de klassieke obligaties.

Het eeuwigdurend karakter van deze obligaties is eerder theoretisch want bepaalde uitgevers voorzien de mogelijkheid voor de uitgever om de effecten die op bepaalde data werden uitgegeven terug te kopen. Men omschrijft deze obligatie dan als ‘callable’. De terugbetalingsprijs is vastgelegd bij de uitgifte. Hij kan a pari zijn of niet. Het is dus niet onbelangrijk om de uitgifteberichten erop na te lezen omdat daarin alle kenmerken van deze bijzondere effecten nauwkeurig beschreven staan.

Ondanks de benaming 'obligatie' kennen deze effecten toch een heel ander risicoprofiel dan de klassieke obligatie. Er gaat immers veel meer speculatie mee gepaard door de onzekerheid of er later nog een terugbetaling zal zijn.

Tenslotte is er nog een andere factor die het risiconiveau van deze bijzondere effecten verhoogt. Als de emittent in moeilijke financiële papieren zit, kan er besloten worden om de uit te keren coupons te verlagen of zelfs tijdelijk te schorsen. In geval van faillissement, zijn de houders van deze eeuwigdurende obligaties vaak zelfs de laatste schuldeisers die terugbetaald worden of zelfs nooit, in bijzondere gevallen...